|آرشیو خبرها

تزریق نقدی اعتبارات مدیریت پسماند به استانهای شمالی

تزریق نقدی اعتبارات مدیریت پسماند به استانهای شمالی

29/مهر/1401

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در یکصد و چهاردهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور ضمن تاکید بر وصول مطالبات دولتی با کمک دیوان محاسبات گفت: انتظار داریم اعتبارات مدیریت پسماند استانهای شمالی به صورت نقدی تزریق شود.