|آرشیو خبرها

یادداشت / رشت و توسعه رویایی آن

یادداشت / رشت و توسعه رویایی آن

18/شهریور/1399

رشت با‌مارک سرزمین باران های نقره ای دستخوش تغییرات معیوب بشرشده و به ملولی رسیده است وقتی زیبایی های الهی در نابسامانی شهری دیده نمی‌شود فقط می توان گفت رشت درگیر ساختارشکنی معیوب معماری است و الگوی درستی را پیروی نمی‌کند.