|آرشیو خبرها

اشاعه رسالت مادران شهدا

اشاعه رسالت مادران شهدا

3/خرداد/1401

بانوان ایران اسلامی فرارو نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته اند و حفظ حریم زنان توسط مادران و زنان صاحب دانش و جایگاه اجتماعی بیشترانتظار می رود .

رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان
خط قرمز

رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان

23/دی/1400

یک دهه است که فشارهای اقتصادی بیشترین تاثیرمنفی خود را برابعاد مختلف جامعه ایران گذاشته و درچند سال اخیر پتک تحریم براقتصاد ایران بیشترین بوده و دربرخی از بخش ها اقتصاد فلج شده است .