به گزارش خط قرمز؛ هاشم اسماعیلی گفت ؛ این دوره کشوری از 8 تا 10 بهمن باحضور 2 سمن فعال از هراستان در بخش کار آفرینی  در هتل ستاره دریای چمخاله لنگرود برگزار می شود.

وی افزود ؛ پس از برگزاری موفق اولین دوره توانمندسازی در انزلی ،دبیرخانه کار آفرینی جوانان ایران در گیلان فعال شد و قراراست شبکه سازیتوسط این دبیرخانه انجام شود.

هاشم اسماعیلی افزود ؛ پس از پایان دوره شبکه تخصصی کار آفرینی جوانان راه اندازی می شود و شرکت کنندگان این دوره به عنوان مروجین کار آفرینی در استانهای خود فعالیت می کنند.